Tác Bạch Vu Lan
Tuệ Kiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni
Kính thưa quý thiện hữu tri thức

Nhân ngày Tự tứ và Mãn hạ của chư Tăng Ni, là ngày Phật tử phát tâm dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, Nhóm Phật Tử Đạo Tâm xin kính gởi đến quý chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử khắp nơi lời chúc an lạc, kiết tường.
Đặc san Vu Lan được thực hiện để bắc nhịp cầu cảm thông trong tình Đạo giữa những người con Phật Việt Nam trên khắp thế giới.
Phật dạy: “Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật” ý nghĩa này càng rõ nét hơn trong lời dạy của Đức Từ Phụ trong kinh Sigalovada Sutta: Kẻ làm con phải có năm bổn phận với cha mẹ:

    1. Làm con phải phụng dưỡng cha mẹ lúc người còn sinh tiền.
    2. Làm con phải gánh vác bổn phận của cha mẹ.
    3. Làm con phải có tác phong đạo đức để bảo tồn danh giá của gia tộc.
    4. Làm con phải tỏ ra xứng đáng để hưởng phần di sản của cha mẹ.
    5. Làm con phải năng hộ trì Tam bảo và hồi hướng phước báu đến cho hương linh ông bà, cha mẹ đã quá vãng.

Trước tiên ta phải là người con hiếu thảo, biết trọng tứ ân, sau mới có thể giúp đến tha nhân và làm đẹp đạo, thơm đời.
Noi gương hiếu hạnh của đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, các thành viên Nhóm Phật Tử Đạo Tâm vẫn tiếp tục theo đuổi những mục tiêu Nhóm đề ra: sách tấn nhau tu học và phục vụ chánh pháp.
Từ hơn tám năm qua, Nhóm đã luôn nhận được sự khuyến khích và lòng thương mến của chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử khắp nơi. Đó chính là niềm an ủi và là động cơ thúc đẩy Nhóm càng tinh tấn hơn nữa trong sự tu học và hoằng dương Phật pháp.
Ước mong những nỗ lực của Nhóm Phật Tử Đạo Tâm cũng góp phần nhỏ nhoi để mở đường, dẫn lối cho các thành viên nói riêng và cho quý Phật tử xa gần nói chung cùng tiến đến giới định tuệ, giải thoát khỏi mọi phiền não, sinh tử luân hồi…

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.